Privacy Statement

Als Ninex de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.

Ninex vindt het beschermen van de persoonsgegevens van zijn websitebezoekers, werkzoekenden, kandidaten, interimmers, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die per 25 mei 2018 door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan worden gesteld.

Nieuw Nederlands Expertisecentrum BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62594788 en is gevestigd te Soesterberg aan de Amersfoortsestraat 124d.

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u zich inschrijft op een van onze vestigingen, u zich aanmeldt via telefoon, e-mail of een online message service, wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen in het kader van een referentie, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen tijdens een gesprek met uw (directe of indirecte) collega of andere zakelijke relatie of wij een (deel van) uw gegevens ontvangen naar aanleiding van uw deelname aan een congres. Ook kunnen wij uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (waaronder linkedin.com) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening.

Ninex verzamelt en verwerkt persoonlijke en zakelijke gegevens voor:

 • de uitvoering van onze dienstverlening: Ninex biedt diensten aan, c.q. wordt ingeschakeld, als “intermediair”, in die zin dat wij professionals bemiddelen, werven, selecteren, presenteren en inzetten bij een opdrachtgever (de cliënt van Ninex). Het is hierdoor voor Ninex noodzakelijk om een groot actueel netwerk van kandidaten en van (mogelijke) opdrachtgevers te kennen en te kunnen benaderen.
 • aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten; dit gebeurt door onze medewerkers en is deels geautomatiseerd;
 • de beoordeling van de geschiktheid, de beschikbaarheid en de bemiddeling van kandidaten naar een opdracht of dienstbetrekking, waarbij ook gebruikgemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media et cetera;
 • een (mogelijke) overeenkomst met de (freelance) kandidaat, voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst (van opdracht);
 • de relatie/cliënt van Ninex te kunnen voorzien van passende kandidaten (de bemiddeling) en in dit kader een (mogelijke) overeenkomst met de cliënt te kunnen sluiten;
 • gegevensverwerking voor onze opdrachtgevers in het kader van een pre-employment screening, uitsluitend na uw akkoord;
 • managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals eventuele certificering;
 • naleving van wet- en regelgeving (indien we een bemiddelingsrelatie met elkaar zijn aangegaan) waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van (zelfstandig gevestigde freelance) professionals zijn:

 • naw-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding en werkervaring;
 • uw eventuele publiekelijke LinkedIn-profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens;
 • uw gegevens over uw beschikbaarheid, uw tariefindicatie, uw branche/opdrachtvoorkeuren, et cetera;
 • uw pasfoto en/of videopresentatie op vrijwillige basis;
 • informatie naar aanleiding van het inwinnen van de door u aan Ninex verstrekte referenties;
 • overige informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijvoorbeeld een gespreksverslag naar aanleiding van een kennismaking);
 • feedback van onze relaties (opdrachtgevers) naar aanleiding van de door u uitgevoerde interim-opdrachten (u kunt deze informatie altijd bij ons opvragen);
 • op het moment dat u als zzp'er voor Ninex kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt de relevante ondernemingsgegevens.

Ninex zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden die niet relevant zijn in het bemiddelingsproces. Wel kan Ninex uw persoonsgegevens delen met groepsentiteiten, zijn opdrachtgevers (in enkele gevallen buiten Nederland, maar binnen de EU en slechts in zeer bijzondere gevallen en alleen na uw expliciete toestemming ook buiten de EU), zijn onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Ninex diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en andere zakelijke relaties die relevant zijn voor het bemiddelingsproces alsmede in gevallen waarin Ninex hiertoe wettelijk wordt verplicht.

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties / opdrachtgevers zijn:

persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) worden door Ninex ook verzameld en gebruikt. Ninex verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken (wensen te) doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Ninex kan de van zijn zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens hem diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Ninex hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.

Ninex heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw privacyrechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal Ninex handelen conform de wet Wbp.

Op onze website www.ninex.nl worden enkel third party tracking cookies toegepast.

Ninex behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. U kunt deze wijzigingen volgen via de website.

Uw rechten

Indien u gegevens wilt wijzigen of verwijderen, of indien u niet meer gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Ninex, kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen aan uw contactpersoon bij Ninex aan hallo@ninex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij in deze kopie uw burgerservicenummer zwart is gemaakt ter bescherming van uw privacy. Ninex zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.